Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken skal samordne og styrke faglig samarbeid, kunnskapsdeling og -overføring på områder hvor Norge har særskilt kompetanse eller etterspurt erfaring.

Målet for avdelingens ulike programmer er å styrke kompetansen og kapasiteten i forvaltningen i våre samarbeidsland. Den primære målgruppen for Kunnskapsbankens programmer er myndighetsinstitusjoner i samarbeidslandene, men aktører innen sivilt samfunn vil også kunne spille en rolle i å bidra til måloppnåelsen. Kunnskapsbanken vil samle erfaringer og bidra til økt kompetanse innen kunnskapsoverføring som metode, i tillegg til å dele disse på tvers av de ulike programmene.

Programmene som inngår i Kunnskapsbanken er Olje for utvikling (Ofu), Fisk for utvikling (Ffu), Skatt for utvikling (Sfu), statistikksamarbeidet, Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development (NORHED), innovasjon, forskingssamarbeidet, Likestilling for utvikling (LIKE), og institusjonssamarbeidet innen energi.

Kontakt avdelingen

Ansatte

Seksjon for kunnskapsprogrammer

Seksjonens favner tre fagområder som er under utvikling og oppbygging: Fisk for utvikling (Ffu), skattesystemer og statistikkutvikling.

Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning bidrar til ny kunnskap, innovasjon og kapasitetsbygging innen forskning og høyere utdanning som kommer utviklingsland til gode.

Olje for utvikling-seksjonen

Seksjonen ivaretar sekretariatfunksjonen for Olje for utvikling (Ofu)-programmet, som har som mål å bidra til økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser.